Contacteer ons

.

Op deze website vindt u alleen algemene info over de school. Wij communiceren naar onze ouders over uitstappen, activiteiten, foto’s,… via smartschool in een beveiligde omgeving.

Algemene afspraken
Huiswerk wordt gegeven om bepaalde leerstof verder in te oefenen, te automatiseren,… In de lagere klassen is het beter om elke dag 5 à 10 minuten te oefenen voor lezen i.p.v. 1 uur per week. De tijd die de kinderen nodig hebben voor hun huiswerk zal in de loop van de jaren toenemen.  In de hogere klassen wordt de planning op voorhand meegedeeld en dit in het kader van ‘leren leren’.
Huistaken worden consequent opgevraagd, opgevolgd en geëvalueerd.
Het huiswerk moet afgewerkt zijn tegen de dag dat het in de agenda staat ingeschreven.( er worden uitzonderingen toegekend indien er omwille van bepaalde omstandigheden het huiswerk niet gemaakt kan worden)
STICORDI maatregelen worden uiteraard ook bij het huiswerk toegepast.
Ouders mogen steeds op- en aanmerkingen noteren.
Goed huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas gestart is. Huiswerk is belangrijk, toch mag het maken ervan niet ten koste gaan van de vrije tijd. We willen er bovendien over waken dat het huiswerk de mogelijkheden van het kind stimuleert, maar niet overstijgt.
We handhaven een verticale opbouw die tot stand is gekomen, rekening houdend met:

 • de leeftijd van de kinderen
 • de conclusie van de ouderenquête

Waarom kiezen wij voor huiswerk?

 • Huiswerk kadert binnen de eindtermen “leren leren”, doorheen de lagere school leren de leerlingen hun werk stap voor stap plannen.
 • Huiswerk is in de eerste plaats een extra inoefening van de geziene leerstof.
 • Door huiswerk te geven krijgen de ouders meer zicht op wat hun kind op school leert
 • Huiswerk kan ook een extra hulp bieden aan leerlingen die niet zo snel de leerstof beheersen. ( alle kinderen zijn verschillend en sommigen hebben hierdoor meer behoefte aan bepaalde taken dan anderen). Omwille van deze verscheidenheid differentiëren we op inhoud en hoeveelheid.
 • De leerlingen die de oefeningen van de verrijkingsmap ( taal en of wiskunde) niet afgewerkt krijgen in de klas, maken deze thuis verder af. ( dit beperkt zich echter tot een minimum.). De oefeningen van de verrijkingsmap zijn ten laatste op het einde van de week in orde.  Er kan eventueel  een maximumtijd vooropgesteld worden.

Wat kunnen OUDERS verwachten van de SCHOOL?

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt, maar de kwaliteit die voorop gesteld wordt. Huiswerk moet met andere woorden zinvol zijn.
Alle kinderen van de lagere school krijgen huiswerk mee... maar er wordt gedifferentieerd !
Het huiswerk wordt altijd schriftelijk meegedeeld via de schoolagenda. Deze schoolagenda kan uiteraard ook gebruikt worden door de ouders zelf om bv. mee te delen dat het kind problemen met het huiswerk heeft.
Bij een mededeling staan de leerkrachten altijd open voor een gesprek met de ouders.

Wat verwacht de SCHOOL van de OUDERS?

 • Het is heel belangrijk dat uw kind een rustig “huiswerkplekje” heeft, een plek waar uw kind kan werken zonder afgeleid te worden.
 • Een vast moment waarop het huiswerk gemaakt wordt is raadzaam. Kinderen hebben behoefte aan regelmaat en aan een vast ritme
 • Zeker in de lagere klassen is het nodig als ouder te controleren of er huiswerk gemaakt moet worden.
 • Controleer of de taak gemaakt is/ de les geleerd is
 • Straal een positieve houding uit
 • Toon interesse en betrokkenheid
 • Moedig uw kind aan
 • Bied zo weinig mogelijk hulp, het is belangrijk dat uw kind zelfstandig het huiswerk maakt
 • Wanneer er  zich ernstige moeilijkheden voordoen bij het maken van het huiswerk, verwachten we dat de ouders ons contacteren

Wat verwacht de SCHOOL NIET?

 • Ouders hoeven geen leerstof uit te leggen aan hun kind, indien u toch uw kind wil verder helpen, gelieve de klasleerkracht hiervan dan op de hoogte te brengen.
 • Ouders moeten het huiswerk niet verbeteren. FOUTEN MAKEN MAG !
 • We verwachten géén extra inoefeningen, die de ouders zelf opgeven
 • We verwachten niet dat de ouders nog uren bezig zijn met hun kind rond de leerinhouden

Wanneer geven we huiswerk?

L1:
Wekelijks door de leerkracht, vanaf januari schrijven de ll dagelijks, zelf de agenda in
Tegen dinsdag, woensdag en vrijdag wordt er huiswerk meegegeven

L2:
Op maandag wordt de agenda voor een hele week ingeschreven
Tegen dinsdag, woensdag en vrijdag wordt er huiswerk meegegeven

L3:
Op vrijdag of maandag, wordt de agenda voor een hele week ingeschreven
Tegen dinsdag, woensdag en vrijdag wordt er huiswerk meegegeven

L4:
Op vrijdag wordt de agenda voor de volgende week ingeschreven
Tegen dinsdag, woensdag en vrijdag wordt er huiswerk meegegeven
Boekbesprekingen en spreekbeurten worden geruime tijd op voorhand genoteerd

L5:
Op vrijdag worden zoveel mogelijk lessen en taken ingeschreven
Tegen dinsdag, woensdag, donderdag  en vrijdag wordt er huiswerk meegegeven
Boekbesprekingen en spreekbeurten worden geruime tijd op voorhand genoteerd
Leren plannen:  vanaf januari: markeren + timing
vanaf april: op voorhand een planning maken

L6:
Op vrijdag worden zoveel mogelijk lessen en taken ingeschreven
Tegen dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag wordt er huiswerk meegegeven
Boekbesprekingen en spreekbeurten worden geruime tijd op voorhand genoteerd
Leren plannen: lln. worden aangespoord om zelf een planning op te stellen  (vrijdags)

Werktijd ?
Dit is  afhankelijk van het werktempo van de leerling en bijgevolg sterk variërend.
We voorzien een geleidelijke stijging van de tijdsduur naarmate de leerlingen in een hoger leerjaar zitten.
1ste graad: van 10 tot max. 15 minuten
2de graad: van 20 tot max. 30 minuten
3de graad: van 45 tot max. 60 minuten

 • In de 1ste graad is het soms wenselijk dat de leerlingen dagelijks de leerstof inoefenen (vb. lezen/ tafels automatiseren)
 • In de 3de graad plannen de leerlingen zelf waardoor we de werktijd meer als een gemiddelde per dag beschouwen. -> Doel: géén huiswerkmarathon maar planning

Huiswerk NIET gemaakt!
Wanneer uw kind door onvoorziene omstandigheden het huiswerk niet kon maken deelt U dit mee via de schoolagenda of via een briefje
Indien er géén gegronde reden is moet uw kind het huiswerk inhalen
Bij meermaals niet maken van het huiswerk wordt er contact opgenomen met de ouders, en wordt er samen gezocht naar een oplossing.

Nog enkele tips en raadgevingen:

 • Zelfvertrouwen heb je nodig om huiswerk te maken, en krijg je ook als je merkt dat je dit zelf goed kunt


ook voor huiswerk is er doorzettingsvermogen nodig
huiswerkbegeleiding: print een stappenplan af om je kind zelfstandig te leren leren www. klasse.be/ouders

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.